Bij Intermarisvraagt.nl waarderen en respecteren wij de mening en ideeën van alle leden en we vragen u hetzelfde te doen. Neem enkele minuten om de algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van Intermarisvraagt.nl te lezen.

De overeenkomsten en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geven de regels aan van de toegang tot en het gebruik van Intermarisvraagt.nl. Het doel van Intermarisvraagt.nl is marktonderzoek & direct marketing om de behoeften en meningen van de klanten van Intermaris te achterhalen over diverse thema's, opdat Intermaris haar dienstverlening en producten hier in de toekomst beter op kan laten aansluiten.

Art 1. Voorwaarden voor Toegang en registratie

Registratie is vereist voor deelname aan Intermarisvraagt.nl. U bent geregistreerd als panellid nadat u de profielvragenlijst heeft ingevuld. Met de registratie gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Art 2. Wijziging Algemene Voorwaarden

Intermaris behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van Intermarisvraagt.nl te wijzigen. Bij veranderingen stelt Intermaris u hiervan tijdig op de hoogte. Wanneer een verandering is doorgevoerd gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor deze verandering, tenzij u ons binnen 10 dagen na de verandering hierover bericht.

Art 3. Vertrouwelijkheid van inloggegevens

Uw inloggegevens zijn vertrouwelijk. U en Intermaris zijn overeengekomen dit geheim te houden. Intermaris heeft een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen die bij normaal gebruik zowel uw inlog- als persoonsgegevens beschermen tegen inbreuk door derden. Elk gebruik van Intermarisvraagt.nl via uw gebruikersnaam en wachtwoord is daarbij uw eigen verantwoordelijkheid, ook wanneer deze door een derde worden gebruikt. Om veiligheidsredenen en om uw eigen persoonlijke levenssfeer te beschermen, komt u hierbij overeen om Intermarisvraagt.nl te informeren bij elk ongeautoriseerd gebruik van uw account.

Art 4. Juistheid van Informatie

U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u zich hebt geregistreerd als lid van Intermarisvraagt.nl. U registreert zich onder een valide identiteit. U stemt in met de bepalingen van het Intermarisvraagt.nl Privacy Reglement en wijzigt in geen geval het persoonlijke profiel van een andere gebruiker. Intermaris behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent ieder panellid van Intermarisvraagt.nl om wat voor reden dan ook uit te sluiten, ook zonder de beperking of de schending van deze Algemene Voorwaarden, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. De rechten van Intermarisvraagt.nl

Intermaris behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, inhoud die is verschaft op Intermarisvraagt.nl te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Intermaris keurt het publiceren van Informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Intermaris behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, inhoud, gebruik, ontwerp, verleende diensten of enig ander onderwerp van Intermarisvraagt.nl website te wijzigen.

Art 6. Toestemming tot het sturen van e-mails

Met de registratie en het invullen van de profiel vragenlijst geeft u als Intermarisvraagt.nl panellid aan Intermaris uw toestemming voor het aan u versturen van e-mails met:

  • een uitnodiging of herinnering voor deelname aan een online vragenlijst;
  • een nieuwsbrief;
  • terugkoppeling van onderzoeksresultaten.

Bij ieder van deze berichten heeft u de mogelijkheid zich af te melden voor het ontvangen van verdere berichten.

Alleen na uw uitdrukkelijke toestemming, zal uw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van Intermaris of leveranciers c.q. partners van Intermaris direct worden verstrekt aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarover aan u een terugkoppeling te geven. Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Intermarisvraagt.nl geen persoons- of contactgegevens aan derden of andere leden (zie ook het Intermarisvraagt.nl Privacy Reglement).

Art 7. Intellectuele eigendomsrechten

Intermaris beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten van Intermarisvraagt.nl community, de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Intermaris (anders dan de Informatie die u zelf aan Intermarisvraagt.nl hebt toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Intermaris.

Bij het aanleveren van informatie aan Intermarisvraagt.nl verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door Intermaris, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. U vrijwaart Intermaris hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights. Alle informatie die u publiceert op Intermarisvraagt.nl publiceert u op persoonlijke titel.

Art 8. Uitsluitingen door Intermarisvraagt.nl

Intermaris zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die is geleden door leden van Intermarisvraagt.nl community als direct gevolg van opdrachten die zijn ontvangen op het Intermarisvraagt.nl e-mailaccount waarbij gebruik gemaakt is van het wachtwoord van het panellid van Intermarisvraagt.nl. Tevens zal het panellid van Intermarisvraagt.nl Intermaris schadeloos- en schuldeloos stellen van aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan Intermaris, voortgekomen uit het gebruik van Intermarisvraagt.nl panellid e-mailaccount en wachtwoord door welke persoon dan ook.

Art 9. Beëindiging door Intermarisvraagt.nl panellid

Bij beëindiging van het Intermarisvraagt.nl account door een panellid van Intermarisvraagt.nl, ziet het betreffende panellid van Intermarisvraagt.nl af van alle aanspraken die tijdens het lidmaatschap zijn gemaakt of verstrekt.

Art 10. Beëindiging door Intermarisvraagt.nl

Intermaris beëindigt het account van het Intermarisvraagt.nl panellid wanneer er geen activiteiten meer zijn geweest op dit account voor twaalf ononderbroken maanden. Intermaris behoudt zich het recht voor het account van het Intermarisvraagt.nl panellid eenzijdig te beëindigen of op te schorten, in geval van schending van deze overeenkomst door het Intermarisvraagt.nl panellid, met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrog of misbruik door het Intermarisvraagt.nl panellid. Tevens kan Intermaris per onmiddellijk een panellid de verdere toegang tot de community ontzeggen, wanneer het betreffende panellid zich aantoonbaar heeft misdragen op het forum van Intermarisvraagt.nl. Bij beëindiging van het account van een Intermarisvraagt.nl panellid worden alle persoons- en contactgegevens van het Intermarisvraagt.nl panellid verwijderd. Dit geldt zowel voor de beëindiging door het Intermarisvraagt.nl panellid als door de beëindiging van Intermaris van het account.

Art 11. Rechts- en forumkeuze

Op deze Intermarisvraagt.nl Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen over de uitleg van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden echter eerst voorgelegd aan een onafhankelijke - door beide partijen aangestelde - arbiter.